Publikacja

Autorzy kompendium wiedzy z zakresu mediacji: Mediacje sądowe i pozasądowe są eksperci Akademii Bliżej:

Prof. Grzegorz Francuz, Natalia Kurzawa, coach, mediatorka, dyrektor zarządzający Akademią Bliżej, Cezary Radomski, wykładowca SWPS we Wrocławiu, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych: Negocjacje i mediacje w organizacji i biznesie, asesor metody oceny kompetencji AC/DC, Krzysztof Augustyn, prawnik z 20-letnim doświadczeniem w obszarach prawa administracyjnego i cywilnego, specjalizacja mediacje w postępowaniu administracyjnym.

Recenzji publikacji dokonał sędzia Rafał Cebula.

Autorski podręcznik Akademii Bliżej kierowany jest do psychologów, pedagogów, socjologów, prawników, menedżerów, pracowników HR, właścicieli firm, pracowników administracji państwowej i samorządowej, pracowników pionów windykacyjnych oraz prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach, a także przyszłych mediatorów, którzy chcą uzyskać status mediatora stałego (sądowego), prowadzić mediacje sądowe i pozasądowe oraz dla innych osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę lub zyskać dodatkowe kompetencje.
Niniejsza publikacja dedykowana jest do kształcenia w systemie VCC. Zawarte w niej treści pozwalają na zrozumienie istoty procesu mediacji, pozyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie sztuki rozwiazywania konfliktów oraz na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competence - Mediacje sądowe i pozasądowe.
Podręcznik jest doskonałym kompendium wiedzy wspierającej programy dot. zarządzania proaktywnego konfliktami oraz jego zapobiegania w organizacji i biznesie.
Zawiera rozdział na temat coachingu konfliktu autorstwa prof. Grzegorza Francuza-metody/specjalności unikalnej w Polsce, w której specjalizuje się Akademia Bliżej.

Ze wstępu:

„Celem tej książki jest ukazanie innej perspektywy rozumienia konfliktu i dostarczenie konkretnych psychologicznych narzędzi, służących konstruktywnemu porozumiewaniu się i twórczemu rozwiązywaniu konfliktów poprzez mediacje. Wyobrażenia, które nie są weryfikowane z rzeczywistością są źródłem uprzedzeń, nadinterpretacji, stereotypowych zachowań oraz projekcji. Warto wiec mieć świadomość tych mechanizmów, aby im przeciwdziałać. Dobry mediator i negocjator to ten, kto rozumie możliwie wiele interesów stron zaangażowanych w konflikty, potrafi je jasno wyrazić, uświadomić potrzeby niezaspokojone stron oraz zmotywować do współpracy, nie poddając się manipulacji.
Mediacja jest pojęciem ciężkim do zdefiniowania pod względem swojego zakresu. Każdy z nas jest w określonych sytuacjach swoistym mediatorem. Mówiąc o mediacji, nie sposób nie sięgnąć do etymologii tego słowa. Ma ono pochodzenie łacińskie i oznacza „być w środku, pośredniczyć” od medius 'środkowy; bezstronny'”. Jak widzimy, spojenie na rodowód naszego pojęcia przewodniego daje nam pewien wgląd w dwa zakresy interpretacji. Jednym z nich jest pozycja pośrednika, a drugą postawa bezstronności. Każda z tych pozycji może być rozwinięta w odrębne modelu prowadzenia mediacji. W starożytnych Chinach mediacja była wykorzystywana zgodnie z konfucjańskim przekonaniem o wyższości moralnej perswazji i porozumienia nad przymusem, dążenia do równowagi i harmonii społecznej.
Chęć „wzięcia sprawy we własne ręce”, potrzeba znalezienia prawdziwie neutralnych pomocników w rozwiązywaniu sporów zaowocowała upowszechnieniem mediacji w coraz to liczniejszych obszarach konfliktów: sporach zbiorowych, pracowniczych i gospodarczych, konfliktach społecznych i sąsiedzkich, rodzinnych oraz między ofiarą a sprawcą przestępstwa.
W niniejszej książce przedstawimy podstawowe wymagania wobec mediatora, jakimi są wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz sposoby na rozwinięcie tych kompetencji. Następnie przejdziemy do zagadnień związanych z zdefiniowaniem pożądanych cech psychospołecznych – w rozumieniu odpowiedniej wrażliwości jaka jest określana przez inteligencję emocjonalną. Po tym etapie przejdziemy do zdefiniowania źródła konfliktów oraz ich klasyfikacji.
Kolejne części przedstawiają ujęcie mediacji jako procesu, w którym na poszczególnych etapach realizowane są konkretne cele spójne z rolą mediatora i stron konfliktu. Dalej przyjrzymy się tu sposobom postępowania, prześledzimy interesujące przypadki oraz zapoznamy się z formą dokumentacji jaką mediator musi prowadzić.”

Rozdział Coaching konfliktu:

„Dzięki coachingowi konfliktu klient rozwija samoświadomość, zdaje sobie sprawę z ograniczeń własnej subiektywnej perspektywy postrzegania konfliktu i swojej aktywności w nim. Dostrzega wielowymiarowość sytuacji, uczy się uważności, rozwija inteligencję emocjonalną, uświadamia sobie swój własny dialog wewnętrzny, który toczy w kontekście konfliktu. Dzięki temu uzyskuje badawczy dystans do siebie, wewnętrzną przestrzeń mentalną, wolność wyboru zachowania i rozwoju w pożądanym kierunku. Otwierają się przed nim nowe perspektywy i możliwości, a przede wszystkim sprawniej sobie radzi z konfliktami oraz uczestniczy w mediacjach jako autonomiczny podmiot, a nie jak marionetka pociągana za sznurki nawyków i nieświadomych reakcji czy prowokacji ze strony innych ludzi.
Coaching konfliktu daje możliwość przyjrzenia się z zewnątrz dynamice konfliktu, wnosi światło świadomości i daje wgląd, dzięki któremu możemy dostrzec swoją odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Dzięki temu mamy szansę stać się autonomicznymi podmiotami konfliktowej sytuacji, sprawniej z nim sobie radzić i wyznaczyć sobie cele, które chcielibyśmy osiągnąć".

Wstęp

 • 1 Komunikacja interpersonalna
 • 1.1 Czym jest informacja?
 • 1.2 Podstawy konstruktywnego porozumiewania się w mediacji
 • 1.2.1 Jak budować kontakt i porozumienie?
 • 1.2.2 Techniki komunikacji i ich przegląd
 • 1.2.3 Komunikacja w mediacji
 • 1.2.4 Techniki komunikacji w mediacji
 • 1.2.5 Pytania w mediacji
 • 1.2.6 Źródła blokad komunikacyjnych w mediacji
 • 1.2.7 Asertywność w zawodzie mediatora

2 Mediator - rola kompetencje w zawodzie

 • 3 Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 • 3.1 Konflikt – co to jest?
 • 3.2 Detektory konfliktu
 • 3.3 Dynamika konfliktu

4 Konflikt interpersonalny, intergrupowy i organizacyjny

 • 4.1 Dynamika konfliktu
 • 4.2 Fazy konfliktu
 • 4.3 Osobowość a konflikt
 • 4.4 Jak rozwiązać konflikt
 • 4.5 Techniki radzenia sobie w konfliktach
 • 4.6 Pseudo-rozwiązania konfliktów
 • 4.7 Jak działać gdy konflikt eskaluje
 • 4.8 Kiedy negocjować/mediować
 • 4.9 Geneza konfliktu a fazy rozwoju konflikty
 • 4.10 Koło konfliktu Moore’a
 • 4.11 Strategie działania w konflikcie
 • 4.12 Indywidualne postawy wobec konfliktów
 • 4.13 Cykl konfliktu
 • 4.14 Coaching konfliktu – wyjście poza karuzelę konfliktu

5 Negocjacje

 • 5.1 Definicja negocjacji wg J.Z. Rubina i B.R. Browna
 • 5.2 Zasady negocjacji nastawionych na współpracę
 • 5.3 Etapy negocjacji nastawionych na współpracę
 • 5.4 Style prowadzenia negocjacji
 • 5.5 Taktyki negocjacyjne
 • 5.6 Przełamywanie impasu w negocjacjach

6 Wprowadzenie do mediacji

 • 6.1 Krótka historia mediacji
 • 6.2 Definicja mediacji
 • 6.3 Rodzaje mediacji
 • 6.3.1 Mediacja facylitatywna (klasyczna)
 • 6.3.2 Mediacja ewaluatywna
 • 6.3.3 Mediacja oparta na interesach stron
 • 6.3.4 Mediacja transformatywna
 • 6.3.5 Mediacja humanistyczna (humanistic mediation)
 • 6.4 Mediacja sądowa i pozasądowa
 • 6.4.1 Mediacja pozasądowa (kontraktowa)
 • 6.4.2 Mediacja sądowa - skierowanie do mediacji przez sąd
 • 6.5 Modele mediacji w teorii i praktyce
 • 6.5.1 Proces (etapy) mediacji wg Christopchera Moore’a
 • 6.5.2 Folberg i Taylor
 • 6.6 Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego
 • 6.6.1 Etapy mediacji
 • 6.6.2 Działania przygotowawcze - premediacja
 • 6.6.3 Obecność osób w trakcie sesji mediacyjnych
 • 6.6.4 Opłaty za postępowanie mediacyjne
 • 6.6.5 Zadania mediatora w pierwszym kontakcie ze stronami
 • 6.6.6 Monolog mediatora - wzór
 • 6.6.7 Zawarcie kontraktu
 • 6.6.7 Prezentacja stanowisk, czyli pierwsze wystąpienia /propozycje stron w mediacji
 • 6.6.8 Wentylacja
 • 6.6.9 Budowanie wzajemnego zrozumienia - strony przechodzą od interesów do potrzeb
 • 6.6.10 Rola spotkań na osobności – rozmowy indywidualne z każdą ze stron
 • 6.6.11 Poszukiwanie rozwiązań i negocjacje końcowe
 • 6.6.12 Impas
 • 6.6.13 Porozumienie - praca nad nim
 • 6.7 Podstawowe składniki ugód mediacyjnych

7 Obszary mediacji

 • 7.1 Mediacja w sprawach rodzinnych
 • 7.2 Mediacja w sprawach gospodarczych
 • 7.3 Mediacja w sprawach transgranicznych
 • 7.5 Mediacja w postępowaniu w sprawach nieletnich
 • 7.6 Mediacja w postępowaniu cywilnym i w spawach z zakresu prawa pracy
 • 7.7 Mediacja w postępowaniu karnym
 • 7.8 Kwalifikacje mediatorów

8 Mediacje - ramy prawne

9 Wzory dokumentów mediacyjnych

 • 9.1 Klauzule mediacyjne
 • 9.2 Klauzula mediacyjna przy umowie o pracę
 • 9.3 Wniosek o przeprowadzenie mediacji
 • 9.4 Zaproszenie
 • 9.5 Oświadczenie - zgoda na mediacje
 • 9.6 Pełnomocnictwo
 • 9.7 Informacja dla stron przesyłana wraz z zaproszeniem na mediacje
 • 9.8 Umowa o mediacji i przeprowadzeniu mediacji
 • 9.9 Ugoda - umowa cywilnoprawna - przykład
 • 9.10 Ugoda - wzór
 • 9.10.1 Ugoda
 • 9.11 Protokół z mediacji – wzór
 • 9.12 Wniosek o zatwierdzenie ugody - wzór
 • 9.13 Scenariusz mediacji rodzinnej

10 Przykładowy egzamin

11 Zadania praktyczne

12 Kluczowe Kompetencje Mediatora VCC


13 Niezbędznik mediatora

 • 13.1 Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich uchwalony przez Społeczną Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości
 • 13.2 Zasady
 • 13.3 Standardy prowadzenia mediacji
 • 13.4 Standardy szkolenia mediatorów

Wydawca: Fundacja VCC, 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone - Akademia Bliżej
Cena: 140,00 zł brutto