Publikacja

Podręcznik Mediacje sądowe i pozasądowe.

Autorzy kompendium wiedzy z zakresu mediacji: Mediacje sądowe i pozasądowe są eksperci  Akademii Bliżej:
Prof. Grzegorz Francuz, Natalia Kurzawa, coach, mediatorka, dyrektor zarządzający Akademią Bliżej, Cezary Radomski, wykładowca SWPS we Wrocławiu, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych: Negocjacje i mediacje w organizacji i biznesie, asesor metody oceny kompetencji AC/DC, Krzysztof Augustyn, prawnik z 20-letnim doświadczeniem w obszarach prawa administracyjnego i cywilnego, specjalizacja mediacje w postępowaniu administracyjnym.

Recenzji publikacji dokonał sędzia Rafał Cebula.

Autorski podręcznik Akademii Bliżej kierowany jest do psychologów, pedagogów, socjologów, prawników, menedżerów, pracowników HR, właścicieli firm, pracowników administracji państwowej i samorządowej, pracowników pionów windykacyjnych oraz prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach, a także przyszłych mediatorów, którzy chcą uzyskać status mediatora stałego (sądowego), prowadzić mediacje sądowe i pozasądowe oraz dla innych osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę lub zyskać dodatkowe kompetencje.
Niniejsza publikacja dedykowana jest do kształcenia  w systemie VCC. Zawarte w niej treści pozwalają na zrozumienie istoty procesu mediacji, pozyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie sztuki rozwiazywania konfliktów oraz na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu  VCC Select Competence - Mediacje sądowe i pozasądowe.
Podręcznik jest doskonałym kompendium wiedzy wspierającej programy dot. zarządzania proaktywnego konfliktami oraz jego zapobiegania w organizacji i biznesie.
Zawiera  rozdział na temat coachingu konfliktu autorstwa prof. Grzegorza Francuza-metody/specjalności unikalnej w Polsce, w której specjalizuje się Akademia Bliżej.

Ze wstępu:
„Celem tej książki jest ukazanie innej perspektywy rozumienia konfliktu i dostarczenie konkretnych psychologicznych narzędzi, służących konstruktywnemu porozumiewaniu się i twórczemu rozwiązywaniu konfliktów poprzez mediacje. Wyobrażenia, które nie są weryfikowane z rzeczywistością są źródłem uprzedzeń, nadinterpretacji, stereotypowych zachowań oraz projekcji. Warto wiec mieć świadomość tych mechanizmów, aby im przeciwdziałać. Dobry mediator i negocjator to ten, kto rozumie możliwie wiele interesów stron zaangażowanych w konflikty, potrafi je jasno wyrazić, uświadomić potrzeby niezaspokojone stron oraz zmotywować do współpracy, nie poddając się manipulacji.
Mediacja jest pojęciem ciężkim do zdefiniowania pod względem swojego zakresu. Każdy z nas jest w określonych sytuacjach swoistym mediatorem. Mówiąc o mediacji,  nie sposób nie sięgnąć do etymologii tego słowa. Ma ono pochodzenie łacińskie i oznacza „być w środku, pośredniczyć” od medius 'środkowy; bezstronny'”. Jak widzimy, spojenie na rodowód naszego pojęcia przewodniego daje nam pewien wgląd w dwa zakresy interpretacji. Jednym z nich jest pozycja pośrednika, a drugą postawa bezstronności. Każda z tych pozycji może być rozwinięta w odrębne modelu prowadzenia mediacji. W starożytnych Chinach mediacja była wykorzystywana zgodnie z konfucjańskim przekonaniem o wyższości moralnej perswazji i porozumienia nad przymusem, dążenia do równowagi i harmonii społecznej.
Chęć „wzięcia sprawy we własne ręce”, potrzeba znalezienia prawdziwie neutralnych pomocników w rozwiązywaniu sporów zaowocowała upowszechnieniem mediacji w coraz to liczniejszych obszarach konfliktów: sporach zbiorowych, pracowniczych i gospodarczych, konfliktach społecznych i sąsiedzkich, rodzinnych oraz między ofiarą a sprawcą przestępstwa.
W niniejszej książce przedstawimy podstawowe wymagania wobec mediatora, jakimi są wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz sposoby na rozwinięcie tych kompetencji. Następnie przejdziemy do zagadnień związanych z zdefiniowaniem pożądanych cech psychospołecznych – w rozumieniu odpowiedniej wrażliwości jaka jest określana przez inteligencję emocjonalną.  Po tym etapie przejdziemy do zdefiniowania źródła konfliktów oraz ich klasyfikacji.
Kolejne części przedstawiają ujęcie mediacji jako procesu, w którym na poszczególnych etapach realizowane są konkretne cele spójne z  rolą mediatora i stron konfliktu. Dalej przyjrzymy się tu sposobom postępowania, prześledzimy interesujące przypadki oraz zapoznamy się z formą dokumentacji jaką mediator musi prowadzić.”

Rozdział Coaching konfliktu:
„Dzięki coachingowi konfliktu klient rozwija samoświadomość, zdaje sobie sprawę z ograniczeń własnej subiektywnej perspektywy postrzegania konfliktu i swojej aktywności w nim. Dostrzega wielowymiarowość sytuacji, uczy się uważności, rozwija inteligencję emocjonalną, uświadamia sobie swój własny dialog wewnętrzny, który toczy w kontekście konfliktu. Dzięki temu uzyskuje badawczy dystans do siebie, wewnętrzną przestrzeń mentalną, wolność wyboru zachowania i rozwoju w pożądanym kierunku. Otwierają się przed nim nowe perspektywy i możliwości, a przede wszystkim sprawniej sobie radzi z konfliktami oraz uczestniczy w mediacjach jako autonomiczny podmiot, a nie jak marionetka pociągana za sznurki nawyków i nieświadomych reakcji czy prowokacji ze strony innych ludzi.
Coaching konfliktu daje możliwość przyjrzenia się z zewnątrz dynamice konfliktu, wnosi światło świadomości i daje wgląd, dzięki któremu możemy dostrzec swoją odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Dzięki temu mamy szansę stać się autonomicznymi podmiotami konfliktowej sytuacji, sprawniej z nim sobie radzić i wyznaczyć sobie cele, które chcielibyśmy osiągnąć".

 
Spis treści:


Wstęp

 

1 Komunikacja interpersonalna

1.1 Czym jest informacja?

1.2 Podstawy konstruktywnego porozumiewania się w mediacji 

1.2.1 Jak budować kontakt i porozumienie?

1.2.2 Techniki komunikacji i ich przegląd

1.2.3 Komunikacja w mediacji

1.2.4 Techniki komunikacji w mediacji

1.2.5 Pytania w mediacji

1.2.6 Źródła blokad komunikacyjnych w mediacji

1.2.7 Asertywność w zawodzie mediatora

 

2 Mediator - rola kompetencje w zawodzie

 

3 Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów

3.1 Konflikt – co to jest?

3.2 Detektory konfliktu

3.3 Dynamika konfliktu

 

4 Konflikt interpersonalny, intergrupowy i organizacyjny

4.1 Dynamika konfliktu

4.2 Fazy konfliktu

4.3 Osobowość a konflikt

4.4 Jak rozwiązać konflikt

4.5  Techniki radzenia sobie w konfliktach

4.6 Pseudo-rozwiązania konfliktów

4.7 Jak działać gdy konflikt eskaluje

4.8 Kiedy negocjować/mediować

4.9 Geneza konfliktu a fazy rozwoju konflikty

4.10 Koło konfliktu Moore’a

4.11 Strategie działania w konflikcie

4.12 Indywidualne postawy wobec konfliktów

4.13 Cykl konfliktu

4.14 Coaching konfliktu – wyjście poza karuzelę konfliktu

 

5 Negocjacje

5.1 Definicja negocjacji wg J.Z. Rubina i B.R. Browna

5.2 Zasady negocjacji nastawionych na współpracę

5.3 Etapy negocjacji nastawionych na współpracę

5.4 Style prowadzenia negocjacji

5.5 Taktyki negocjacyjne

5.6 Przełamywanie impasu w negocjacjach

 

6 Wprowadzenie do mediacji

6.1 Krótka historia mediacji

6.2 Definicja mediacji

6.3 Rodzaje mediacji

6.3.1 Mediacja facylitatywna (klasyczna)

6.3.2 Mediacja ewaluatywna

6.3.3 Mediacja oparta na interesach stron

6.3.4 Mediacja transformatywna

6.3.5 Mediacja humanistyczna (humanistic mediation)

6.4 Mediacja sądowa i pozasądowa

6.4.1 Mediacja pozasądowa (kontraktowa)

6.4.2 Mediacja sądowa - skierowanie do mediacji przez sąd

6.5  Modele mediacji w teorii i praktyce

6.5.1 Proces (etapy) mediacji wg Christopchera Moore’a

6.5.2 Folberg i Taylor

6.6 Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego

6.6.1 Etapy mediacji

6.6.2 Działania przygotowawcze - premediacja

6.6.3 Obecność osób w trakcie sesji mediacyjnych

6.6.4 Opłaty za postępowanie mediacyjne

6.6.5 Zadania mediatora w pierwszym kontakcie ze stronami

6.6.6 Monolog mediatora - wzór

6.6.7 Zawarcie kontraktu

6.6.7 Prezentacja stanowisk, czyli pierwsze wystąpienia /propozycje stron w mediacji

6.6.8 Wentylacja

6.6.9 Budowanie wzajemnego zrozumienia - strony przechodzą od interesów do potrzeb

6.6.10 Rola spotkań na osobności – rozmowy indywidualne z każdą ze stron

6.6.11 Poszukiwanie rozwiązań i negocjacje końcowe

6.6.12 Impas

6.6.13 Porozumienie - praca nad nim

6.7 Podstawowe składniki ugód mediacyjnych

 

7 Obszary mediacji

7.1 Mediacja w sprawach rodzinnych

7.2 Mediacja w sprawach gospodarczych

7.3 Mediacja w sprawach transgranicznych

7.5 Mediacja w postępowaniu w sprawach nieletnich

7.6 Mediacja w postępowaniu cywilnym i w spawach z zakresu prawa pracy

7.7 Mediacja w postępowaniu karnym

7.8 Kwalifikacje mediatorów

 

8 Mediacje - ramy prawne

 

9 Wzory dokumentów mediacyjnych

9.1 Klauzule mediacyjne

9.2 Klauzula mediacyjna przy umowie o pracę

9.3 Wniosek o przeprowadzenie mediacji

9.4 Zaproszenie

9.5 Oświadczenie - zgoda na mediacje

9.6 Pełnomocnictwo

9.7 Informacja dla stron przesyłana wraz z zaproszeniem na mediacje

9.8 Umowa o mediacji i przeprowadzeniu mediacji

9.9 Ugoda - umowa cywilnoprawna - przykład

9.10 Ugoda - wzór

9.10.1 Ugoda 

9.11 Protokół z mediacji – wzór

9.12 Wniosek o zatwierdzenie ugody - wzór

9.13 Scenariusz mediacji rodzinnej

 

10 Przykładowy egzamin

 

11 Zadania praktyczne

 

12 Kluczowe Kompetencje  Mediatora VCC

 

13 Niezbędznik mediatora

13.1 Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich uchwalony przez  Społeczną Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów  przy Ministrze Sprawiedliwości 

13.2 Zasady

13.3 Standardy prowadzenia mediacji

13.4 Standardy szkolenia mediatorów

 

Wydawca: Fundacja VCC, 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone - Akademia Bliżej
Cena: 140,00 zł brutto