shape-img

Cennik

Opłata rejestracyjna wynosi 60/190,00 zł

Opłata mediacyjna wynosi:

Mediacje Rodzinne

1.W SPRAWACH O PRAWA MAJĄTKOWE, W KTÓRYCH NIE MOŻNA USTALIĆ WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU ORAZ O PRAWA NIEMAJĄTKOWE

Na podstawie rzeczywistego nakładu pracy mediatora mierzonego liczbą godzin poświęconych mediacji oraz godzinową stawką jego wynagrodzenia uzgodnioną ze stronami.

  • Koszt spotkania wstępnego - 100,00 zł,
  • Koszt 90 min. sesji mediacyjnej - 120/190,00 zł,
  • Za każdą następną godzinę danej sesji - 90/190,00 zł,
  • Koszt projektu ugody i protokołu - 80,00 zł / 1 arkusz A4

2. W SPRAWACH O PRAWA MAJĄTKOWE, W KTÓRYCH MOŻNA USTALIĆ WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU:

1% od wartości sporu, ale nie więcej niż wg. tabeli opłat dostępnej w Ośrodku Mediacji lub na podstawie rzeczywistego nakładu pracy mediatora mierzonego liczbą godzin poświęconych mediacji oraz godzinową stawką jego wynagrodzenia uzgodnioną ze stronami.

  • Koszt spotkania wstępnego - 190,00 zł,
  • Koszt jednego posiedzenia mediacyjnego - 190/290,00 zł,
  • Za następne rozpoczęte posiedzenie mediacyjne danego dnia - 190/290,00 zł,
  • Koszt projektu ugody i protokołu - 150,00 zł / 1 arkusz A4

UWAGA

Przy osobach fizycznych, występujących w sprawach osobistych, stosuje się dolne stawki. Natomiast przy osobach prawnych i podmiotach gospodarczych stosuje się górne stawki.

Wartość przedmiotu sporu określają wspólnie strony. W razie braku zgody między stronami odnośnie określenia tej wartości lub powstania uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości jej określenia, wartość przedmiotu sporu oznacza Pełnomocnik Ośrodka mediacji.

Opłata mediacyjna uiszczana jest na rachunek bankowy wskazany przez Ośrodek Mediacji w wezwaniu do jej uiszczenia.

Dodatkowe 50% opłaty mediacyjnej pobierane jest za udział każdego kolejnego mediatora, w przypadku wyznaczenia w postępowaniu mediacyjnym więcej niż jednego mediatora.

W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa stron odrębnie naliczane są koszty np. dojazdu, wynajmu pomieszczeń.

Odrębnie naliczane są koszty np. opinii ekspertów i biegłych.