shape-img

Mediacje

Szanowni Państwo,

W styczniu 2016 roku nastąpiła zmiana przepisów dot. mediacji. Ustawodawca wprowadził obowiązek informowania już w pozwie czy strony podjęły próbę mediacji (..) przed skierowaniem sprawy do sądu ( art.187 w paragraf 1 pkt 3 kpc ).Formalną częścią każdego pozwu czy wniosku wszczynającego sprawę staje się informacja o tym czy strony podjęły działania związane z polubownym rozwiązaniem sporu.

Mediacja to taki sposób rozwiązania konfliktu (sporu), w którym bezstronny i neutralny mediator pomaga stronom osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące dla każdej z nich. Mediację można podjąć na etapie przedsądowym, jak również po wszczęciu sprawy w sądzie. Wniosek o mediacje mogą zgłosić strony sporu, jak też może do niej skierować sędzia na etapie postępowania sądowego.

Ośrodek Mediacji prowadzi mediacje w sprawach:

1) cywilnych, dotyczących konfliktów:

 • rodzinnych (w tym rozwodowych, w sprawach kontaktów i opieki nad dziećmi, podziału majątku itd.)
 • gospodarczych
 • pracowniczych

2) karnych (dorosłych i nieletnich)

3) we wszelkich konfliktach i sporach, w których strony pragną się porozumieć, np.:

 • biznesowych (wewnątrz firm, między firmami, między kontrahentami, w zespołach pracowniczych, między kierownikiem a zespołem itd.)
 • sąsiedzkich
 • pomiędzy dłużnikami a wierzycielami
 • w społecznościach lokalnych
 • w małżeństwach/związkach
 • związanych z rozstaniem partnerów
 • dotyczących ustalenia zasad opieki nad dziećmi po rozwodach
 • pomiędzy rodzicami i dziećmi
 • międzypokoleniowych
 • szkolnych (dyrektor/nauczyciel, nauczyciel/nauczyciel, rodzic/nauczyciel, uczeń/
 • uczeń, nauczyciel/uczeń itd.)

Prowadzimy oprócz spotkań bezpośrednich ze stronami również
e-mediacje za pomocą e-maili, skypa, rozmowy telefonicznej, wideokonferencji. Wybór formy zależy od Państwa.

Jak skorzystać z mediacji:

W celu zgłoszenia sprawy do mediacji prosimy o kontakt z Ośrodkiem Mediacji

Poprzez formularz zgłoszeniowy lub mailem: mediacje.opole@wp.pl; mediacje.wroclaw@wp.pl

Mediator ustala terminy indywidualnych spotkań informacyjno - konsultacyjnych. Podczas tych spotkań strony podejmują decyzję o uczestnictwie w mediacji. Udział w mediacji jest dobrowolny, także w sprawach kierowanych przez sądy.

Po spotkaniach wstępnych mediator ustala ze stronami termin wspólnej sesji mediacyjnej. Sesji odbywa się tyle, ile potrzebują strony, aby podjąć decyzje co do rozwiązania konfliktu.

Mediacje prowadzimy we Wrocławiu i Opolu.

Mediacja kończy się podpisaniem porozumienia wypracowanego i uzgodnionego przez strony lub sporządzeniem protokołu rozbieżności, gdy nie doszło do ugody. Na życzenie wysyłamy ugodę do Sądu celem zatwierdzenia i nadania klauzuli wykonalności.

Korzyści z mediacji:

 • niższy koszt w stosunku do procesowego i sądowego
 • zwrot z urzędu wpisowego w przypadku zawarcia ugody
 • satysfakcja psychologiczna ,merytoryczna i proceduralna własna; dla osób trzecich
 • możliwość współdecydowania
 • poczucie bezpieczeństwa wynikające z kontroli wyniku
 • zatrzymanie eskalacji konfliktu
 • ostateczne rozwiązanie konfliktu a nie tylko jego rozstrzygnięcie
 • oszczędność czasu
 • nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w przyszłości

Zapraszamy do kontaktu