Ochrona danych osobowych

przez Międzynarodowy Instytut Rozwoju Synergia

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Międzynarodowy Instytut Rozwoju Synergia z siedzibą we Wrocławiu, Leszczyńskiego 4/29,
50-078 Wrocław, NIP 8992775500, KRS 0000577124 danych osobowych Mediatorów, Uczestników szkoleń rozwojowych i certyfikacji w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług oraz usług dodatkowych.

Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa, prawidłowe przetwarzanie Państwa danych osobowych według najwyższych standardów, z poszanowaniem i ochroną Państwa prywatności jest dla naszej firmy sprawą najwyższej rangi. Wobec powyższego chcemy dostarczyć Państwu szczegółowych informacji dotyczących jakie dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu, jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem, okresie przechowywania danych osobowych, odbiorcach Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest Międzynarodowy Instytut Rozwoju Synergia z siedzibą we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 4/29, NIP 8992775500, KRS 0000577124

który decyduje o tym w jakim celu i w jaki sposób będą wykorzystywane Państwa dane osobowe.

Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych możecie Państwo uzyskać pod niżej wskazanymi danymi kontaktowymi:

Dane kontaktowe do Administratora:

- adres pocztowy: ul. Leszczyńskiego 4/29,50-678 Wrocław

- adres e – mail: mediacje.wroclaw@wp.pl

- telefon: 531775033

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • wykonania zawartej z Państwem umowy;
 • zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami ze strony Państwa i osób trzecich;
 • obsługi zgłoszeń kierowanych do nas przez Państwo przez Formularz Kontaktowy;
 • podejmowania działań przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zamówień na świadczenie usługi, obsługa zleceń i wniosków, rozpatrywania reklamacji);
 • wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. rozliczanie dofinansowania, przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej);
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora, kontaktowanie się z Państwem w celach związanych z działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji (e – mail oraz telefon);
 • marketingowych, nie wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora (np. marketing usług i produktów podmiotów trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim);
 • organizowania promocji oraz programów lojalnościowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych;
 2. zgoda – w sytuacjach gdy Administrator jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Państwo wyraziliście.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Państwu oraz osobom przez Państwa upoważnionym;
 2. upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora;
 3. podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach, w związku z korzystaniem z usług księgowych, prawnych, windykacyjnych, informatycznych, marketingowych;
 4. stronom trzecim - w przypadku uzyskania Państwa zgody na przekazanie danych (np. w razie przekazania danych w celach marketingowych, w razie sprawdzenia Państwa wiarygodności w Biurze Informacji Gospodarczej, w przypadku realizacji polecenia zapłaty) lub w przypadku korzystania przez Administratora z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych osobowych związanych z wierzytelnością);
 5. organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Polski.

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

 • w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);

 • w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;

 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Dostawcy Usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;

 • w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do momentu cofnięcia zgody lub do momentu kiedy sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Administrator kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy

Podanie następujących danych jest warunkiem zawarcia umowy i wykonania usługi:

 • imię i nazwisko, nazwa firmy i numer NIP w chwili żądania wystawienia faktury VAT oraz adres zamieszkania lub siedziby

Konsekwencją niepodania wyżej wymienionych danych, która są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości jej zwarcia.

Podanie następujących danych jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy:

- adres e – mail, numer telefonu.

Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zbieraniem (np. kontaktu, przedstawienia ofert marketingowych.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku gdy Dostawca Usług przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Abonenta, Abonent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Abonent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

Podanie następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia Umowy: imię, nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce świadczenia usług, adres korespondencyjny. Podanie innych danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy lub podejścia do systemu certyfikacji. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z Dostawcą Usług Umowy. Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem (tj. np. kontaktowanie się z Abonentem za pomocą tych danych w celu realizacji umowy, możliwość przedstawienia ofert marketingowych).

Pozostałe informacje/oświadczenia

Dostawca Usług informuje Abonenta, iż dla celów naliczania opłat za Usługi, dla celów rozliczeń międzyoperatorskich, jak również, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, dla celów marketingu usług lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej przetwarza dane transmisyjne obejmujące m.in. dane o numerze użytkownika wywoływanego i wywołującego, rodzaj i czas połączenia, dane o jakości połączenia, dane o wysokości rachunku oraz dane wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego. Powyższe dane są przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy lub zgody, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń, nie później niż do czasu ich przedawnienia lub wykonywania zadań lub obowiązków przewidzianych w przepisach prawa.

Informacje końcowe

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy materiał jest obszerny, dlatego w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Vectra: iod@vectra.pl.

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276