Szkolenia specjalizacyjne dla mediatorów

Szkolenia specjalizacyjne dla mediatorów:


Mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych – 20 h

Program:

 • Specyfika sporów cywilnych i gospodarczych
 • Uwarunkowania prawne sporów cywilnych i gospodarczych
 • Budowanie samoświadomości mediatora
 • Przygotowanie się do mediacji w sprawach cywilnych lub gospodarczych
 • Prowadzenie procesu negocjacji
 • Etapy negocjacji
 • Sporządzanie ugody mediacyjnej
 • Obecność prawników w mediacji
 • Mediacje wielostronne
 • Radzenie sobie z emocjami w mediacji
 • Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką
 • Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
 • Bariery w mediacji - przyczyny i sposoby ich pokonywania
   

Mediacje Rodzinne – 20 h

Program:

 • Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich
 • Budowanie samoświadomości mediatora
 • Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
 • Reakcje dzieci na rozwód
 • Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
 • Opieka naprzemienna
 • Sposoby włączania dzieci do mediacji
 • Przemoc w rodzinie a mediacje
 • Radzenie sobie z emocjami w mediacji
 • Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
 • Radzenie sobie z blokadami
 • Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
 • Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką
 • Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
   

Mediacje karne i karne nieletnich – 20 h

Program:

 • Zasady postępowania mediacyjnego
 • Podstawy prawne zastosowania procedury mediacyjnej w krajach UE
 • Mediacja w postępowaniu karnym
 • Podstawy prawne mediacji w polskim prawie karnym
 • Kierowanie spraw do mediacji w postępowaniu karnym
 • Mediacja a orzeczenie kończące postępowanie karne
 • Kierowanie spraw do mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Znaczenie i cel mediacji karnej i nieletnich
   

Mediacje w oświacie/rówieśnicze – 20 h

CELE: Poszerzenie wiedzy i podniesienie umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji, rozwijanie niezbędnych dla zarządzającego konfliktem umiejętności interpersonalnych.

Program:

 • Specyfika placówki oświatowej jako miejsca pracy i jej podatność na konflikt.
 • Konflikt – definicja, rodzaje.
 • Alternatywne rodzaje rozwiązywania konfliktu:
 • Mediacje (zasady, rodzaje, etapy, techniki mediacyjne)
 • Negocjacje (zasady, rodzaje, etapy, techniki negocjacyjne
 • Rozwijanie niezbędnych dla zarządzającego konfliktem umiejętności komunikacyjnych:
 • Komunikacja niewerbalna
 • Komunikacja werbalna:
 • Aktywne słuchanie
 • Parafrazowanie
 • Odzwierciedlanie
 • Przeformułowanie
 • Komunikat „ja” / FUO
 • Asertywność
 •  Radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
 •  Coaching konfliktu

 

Metody prowadzenia zajęć:

Mini-wykłady, metody treningowo-warsztatowe.
Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń.

Możliwość nagrania symulacji mediacji i analizy wraz z superwizją.
 

Trenerzy: 
czynni zawodowo mediatorzy, trenerzy mediacji, psychoterapeuci/mediatorzy, prawnicy, trenerzy umiejętności psychospołecznych

Szkolenie podstawowe wraz ze specjalizacją i warsztatem konstruowania dokumentów pozwoli zdobyć nowe kompetencje, NOWY ZAWÓD - MEDIATORA SĄDOWEGO

i POZASĄDOWEGO. Zdobycie tych kwalifikacji umożliwi uczestnikom prowadzenie mediacji oraz pogłębi rozwój zawodowy i osobisty.
 

Zaświadczenia i materiały szkoleniowe:

Uczestnicy  każdego szkolenia otrzymują zaświadczenie z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.,rozporządzeniem MEN oraz specjalistyczne materiały szkoleniowe, wzory ugód, protokołów i innych dokumentów mediacyjnych ( m.in. Plan Wychowawczy)

Warunkiem udziału w szkoleniu specjalistycznym jest wcześniejszy udział w 40-godzinnym szkoleniu podstawowym.

Szkolenia specjalistyczne są  przeznaczone  również dla praktykujących mediatorów, którzy chcą  uzupełnić i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.


Warsztat konstruowania dokumentów mediacyjnych – 20 h

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

 • dla mediatorów praktykujących
 • mediatorów przygotowujących się do podjęcia praktyki mediacyjnej
 • osób zainteresowanych mediacją

Cel szkolenia

Poznanie zasad konstruowania ugód.
Nabycie praktycznych umiejętności konstruowania ugód.

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy warsztatów:

1. Umiejętność konstruowania ugód w sprawach cywilnych w tym ugody cywilnej-rodzinnej.

2. Ustalenie warunków rozwodu, o ustalenie kontaktów z dzieckiem:

 • ugody cywilnej-rodzinnej: podział majątku, zarząd rzeczą wspólną
 • ugody cywilnej:np. o eksmisję, podział majątku

3. Zapoznanie się ze wzorami dokumentów.